Postuar më: 02/11/2015

VENDIM NR. 825 DATË 7.10.2015 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE E TË PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E LEJES PËR HAPJEN, MBYLLJEN DHE FUNKSIONIMIN E INSTITUCIONEVE PRIVATE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR, NË TË CILAT ZHVILLOHEN EDHE LËNDE FETARE APO KU MËSIMI ZHVILLOHET EDHE NË GJUHË TË HUAJ.