Buxheti dhe Financat

Ligje vjetore të miratuara për buxhetin në vite;

Treguesit Fiskal sipas Buxhetit të Konsoliduar;

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA

RELACION PBA 2023-2025

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETOREPBA 2023-2025

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE

Tabela e detajimit te shpenzimeve kapitale 2022-2024

Prami Buxhetor Afatmesem 2023- 2025

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE

Relacion mbi kërkesat buxhetore të programit afatmesëm buxhetor për periudhën 2023-2025, për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.

12 Raport Moni 12_M Janar-Dhjetor 2021_Final 28.2.2022_FN;

Raportin e Monitorimit per 4 _mujorin e pare Janar -Prill 2022;

04 Raport Moni 4_M Janar-Prill 2022_Final 30.5.2022_FN

12 M_2021 Aneksi 13 Raport12_Mujor 21 _FN 20.2.2022-Excel

12M_2021 Aneksi 13 Raport 12_Mujor 21 _FN 20.2.2022

12 Raport Moni 12_M Janar-Dhjetor 2021_Final 28.2.2022_FN

Shkresa e MFE nr. 3030_, date 7.3.2022 Investime_celje_2022-2024

Shkresa nr. 23379/19, datë 24.01.2022 “Miratim i numrit të punonjësve për vitin 2022”

 

Fondet e shpenzimeve korente të miratuara për vitet 2022-2024

Bursat e përfituara në IAL-të publike, për vitin akademik 2021-2022

Të dhënat janë dinamike dhe nga IAL-të vijojnë të kryhen pagesa deri në datë 31.12.2021 për llogari të vitit akademik 2020-2021

 

FAZA E PARË E HARTIMIT TË KËRKESAVE BUXHETORE 2022-2024

RAPORT MONITORIMI (Janar – Gusht 2021)

ANEKSI Nr.2 – Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve per Buxhetin 2021 (Janar-Gusht 2021)

RAPORT MONITORI (Janar – Prill 2021)

ANEKSI Nr.2 – Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve per Buxhetin 2021 (Janar-Prill 2021)

Alokimi i Fondeve per Programet per periudhen 2021 – 2023, sipas VKM nr. 119, date 3.3.2021

Tavanet e Fondeve BUXHETORE (ne 000/LEK)per vitin 2020-2021, parashkimi 2022-2024

Alokimi i Tavaneve per Programet

Programi Buxhetor Afatmesem 2022-2024

Pasqyra Nr.2: Përmbledhëse e Kërkesave PBA 2022-2024

Pasqyra Nr.2: Përmbledhëse e Kërkesave PBA 2022-2024

Pasqyra Nr.2: Përmbledhëse e Kërkesave PBA 2022-2024

Pasqyra Nr.6: Lista Përmbledhëse e Projekteve të Investimeve Publike me Financim të Brendshëm të parashikuara

Pasqyra Nr.7: Parashikimi i Investimeve të Huaja sipas Projekteve

Relacion mbi hartimin programit afatmesëm buxhetor për periudhën 2022-2024, për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

Detajimi i Investimeve per vitin 2021-2024

FAZA E DYTË E HARTIMIT TË KËRKESAVE BUXHETORE 2022-2024

Tavanet indikative – SIPAS MINISTRIVE TE LINJES DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE (ne 000/LEK)

Detajimi i Investimeve per vitin 2021-2024

Kërkesë për fonde shtesë për periudhën afatmesme 2022-2024

Pasqyra Nr.2: Permbledhese e Kerkesave Buxhetore

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

Relacion mbi hartimin programit afatmesëm buxhetor për periudhën 2022-2024, për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit

Alokimi i Fondeve per Programet per periudhen 2022 – 2024, sipas VKM nr. 440, date22.7.2021

FORMAT 3: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

FORMAT 3: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

FORMAT 3: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

FORMAT 3: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

FORMAT 3: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

Alokimi i Tavaneve per Programet

VITI 2021

RAPORT MONITORIMI – MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË (Janar – Dhjetor 2021)

ANEKSI nr.4: Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit – Planifikim Menaxhim (Periudha e Raportimit: 8mujori 2021) 

ANEKSI Nr. 3: Sipas Produkteve dhe Treguesve të Performancës për Buxhetin 2020 (çdo 4-mujor progresive)

ANEKSI Nr.2: Programi sipas Artikujve për Buxhetin 2021 (çdo 4-mujor progresive)

REGJISTRI I RISKUT PËR MINISTRINË E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR 2021

PLANI I VEPRIMIT PËR MENAXHIMIN FINANCIAR DHE KONTROLLIN; PLANI I NGRITJES DHE ZHVILLIMIT TË SISTEMIT TË MENAXHIMIT FINANCIAR DHE KONTROLLIT PËR VITIN FISKAL 2021

DEKLARATA PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË MINISTRISË SË ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË PËR VITIN 2021

PYETESORI I VETEVLERESIMIT  TE SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË MINISTRISË SË ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË PËR VITIN 2021

LIMITI_MUJOR_2021_NR_23724_89_DT_29_01_2021

LIMITI_MUJOR_2021_NR_23724_132_DT_20_01_2021

MIRATIM_LIMITI_NR937_2PROT_DT_03_02_2021

BUXHETI I INVESTIMEVE KAPITALE PËR VITIN 2020-2023, SHKRESA E MFE NR.23724_174 DATË 22.01.2021

BUXHETI I DETAJUAR PËR SHPENZIMET KORENTE PËR VITIN 2021 – 2023, SHKRESA E MFE NR.23724_62 DATË 14.01.2021

VITI 2020

Aneksi 1_2 Raportimi 12_Mujor 2020 _FN 28.02.2021

Aneksi 3_4 Raportimi 12_Mujor 2020 _FN 28.02.2021

Aneksi 13 Raportimi 12_Mujor 2020 _FN 28.02.2021

Raporti i Monitorimi 12_M Janar-31 Dhjetor 2020_Final 01.03.2021_FN

Situacioni 12 Mujor 2020_MASR Raportim i detajuar Programeve 2020_FN

DEKLARATA E CILËSISË PËR VITIN 2020, DATË 28.02.2021

2020 MASR “PYETËSORI I VETËVLERËSIM KOMPONENTËT E MFK 2020”, DATË 28.02.2021

SHKRESA NR.1283, DATË 26.02.2021 DEKLARATË PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM_ PYETËSORI _MASR PËR VITIN 2020

SHKRESA NR.1283, DATË 26.02.2021 – RAPORT PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM MASR, PËR VITIN 2020

2020 DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR “REGJISTRI I RISKUT 2020 SHTOJCA 3_ DBMF

LIMITI_MUJOR_2020_NR_24325_240_DT_27_02_2020

LIMITI_MUJOR_2020_NR_24325_68_DT_21_01_2020

RELACION PËR HARTIMIN E KËRKESAVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN AFATMESME 2021-2023

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021-2023 – ARSIMI BAZE (PËRFSHIRE PARASHKOLLORIN)

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021-2023 – FONDE PËR ARSIMIN E LARTË

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021-2023 – ARSIMI I MESËM I LARTË

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021-2023 – ZHVILLIMI I SPORTIT DHE RINISË

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021-2023 – FONDE PËR KËRKIM SHKENCOR DHE EKSELENCE

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021-2023 – PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI

BUXHETI I RISHIKUAR PËR VITIN 2020 ME AKTI NORMATIV NR.28, DATË 02.07.2020

SHKRESË DREJTUAR MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË MBI KËRKESËN PËR FONDE SHTESË PËR VITIN 2021

RAPORTI I MONITORIMIT PËR PERIUDHËN 4-MUJORE (JANAR- 30PRILL 2020)

ANEKSET 1, 2, 3, 4, 5 TË RAPORTIMIT 4-MUJOR (JANAR -PRILL 2020)

AKTI NORMATIV NR.15, DATË 15.04.2020

AKTI NORMATIV NR.15, DATË 15.04.2020

AKTI NORMATIV NR.6,DATË 21.03.2020

BUXHETI I DETAJUAR PËR SHPENZIMET KAPITALE PËR VITIN 2020-2022

DETAJIMI I NUMRIT TË PUNONJËSVE PËR VITIN 2020

BUXHETI I DETAJUAR PËR SHPENZIMET KORENTE PËR VITIN 2020

BUXHETI I DETAJUAR PËR SHPENZIMET KORENTE PËR VITIN 2021 – 2022

 

VITI 2019

PYETËSORI I VETËVLERËSIMIT 2019
DEKLARATË PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË MINISTRISË SË ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË PËR VITIN 2019

ANEKS 1_2_3_4_5 TË RAPORTIMIT  12-MUJOR  JANAR-DHJETOR 2019

RAPORT MONITORIMI MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË (Janar – 31 Dhjetor 2019)

VENDIMIN NR.666, DATË 10.10.2019 “PËR KUOTAT FINANCIARE TË USHQIMIT NË MENSA E KONVIKTE, PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE DHE PAGESAVE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE”

SHKRESË DREJTUAR MININSTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË MBI KËRKESAT SHTESË TË MASR – PBA 2020-2022

SHKRESA NR.2, DATË 02.09.2019 – I DËRGOHET MININSTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË PROJEKTBUXHETI 2020-2022

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM PBA 2020-2022

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2020-2022

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2020-2022 – ARSIMI BAZË (PËRFSHIRË PARASHKOLLORIN)

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2020-2022 – ARSIMI I MESËM I LARTË

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2020-2022 – FONDE PËR ARSIMIN E LARTË

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2020-2022 –  FONDE PËR KËRKIM SHKENCOR DHE EKSELENCË

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2020-2022 – ZHVILLIMI I SPORTIT DHE RINISË

ALOKIMI I TAVANEVE PËR PROGRAMET PËR PERIUDHËN 2019 – 2021

RAPORT MONITORIMI PËR PERIUDHËN (JANAR – 31 GUSHT 2019)

ANEKSI 13_3 – RAPORTIMI  JANAR – 31 GUSHT 2019

ANEKSI 13_1_2 – RAPORTIMI  JANAR – 31 GUSHT 2019

ANEKSI 13_5 – RAPORTIMI  JANAR – 31 GUSHT 2019

RAPORTI I MONITORIMIT PËR 4 -MUJORIN JANAR – 30 PRILL 2019

ANEKSI 13 – RAPORTIMI 4-MUJOR JANAR – 30 PRILL 2019

INVESTIMET – RAPORTIMI 4-MUJORI 2019 FB +FH, DATË 03.05.2019

SITUACIONI 4-MUJOR JANAR – PRILL 2019, DATË 25.05.2019

RELACION MBI KËRKESAT BUXHETORE PËR PERIUDHËN AFATMESME 2020-2022

FORMULAR 2 – FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2020-2022

FORMULAR 3 – TAVANET E FONDEVE TË PROGRAMEVE BUXHETORE PBA 2020-2022

FORMULAR 4 – TAVANET E FONDEVE TË PROGRAMEVE BUXHETORE PBA 2020-2022

FORMULAR 5 – TAVANET E IINVESTIMET PBA 2020-2022

TAVANET  TREGUES TË PBA 2020-2022

BUXHETI I DETAJUAR PËR SHPENZIMET KORENTE PËR VITET 2020-2021

BUXHETI I DETAJUAR PËR SHPENZIMET KAPITALE PËR VITET 2019-2021

BUXHETI I DETAJUAR PËR SHPENZIMET KORENTE PËR VITIN 2019

VITI 2018

RAPORTI I MONITORIMIT PËR 4 -MUJORIN JANAR – 30 PRILL 2019
DEKLARATË PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË MINISTRISË SË ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË PËR VITIN 2018

MANUALI I PROÇESEVE TË PUNËS

REGJISTRI I RISKUT PËR MINISTRINË E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

PYETËSORI I VETËVLERËSIMIT PËR KOMPONENTËT E MENAXHIMIT FINANCIAR DHE KONTROLLIT.

RAPORT MONITORIMI PËR PERIUDHËN (JANAR – 31 DHJETOR 2018)

ANEKS 13 TË RAPORTIMIT TË BUXHETIT PËR VITIN 2018

VENDIM NR. 75, DATË 12.2.2018 “PËR MIRATIMIN E MODELIT TËFINANCIMIT TË INSTITUCIONEVEPUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË DHEKËRKIMIT SHKENCOR”

VENDIM I KOMUNITETIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE NR.7, DATË 11.05.2018

BUXHETI I DETAJUAR PËR SHPENZIMET KORENTE PËR INSTITUCIONET ARSIMORE PËR VITIN 2018

BUXHETI I DETAJUAR PER INVESTIME KAPITALE INSTITUCIONET ARSIMORE DHE NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE PËR VITIN 2018

NUMRI I PUNONJËSVE TË MIRATUAR PËR INSTITUCIONET ARSIMORE PËR VITIN 2018

VITI 2017

VENDIM Nr. 710, datë 1.12.2017 “PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR SHKENCËN, TEKNOLOGJINË DHE INOVACIONIN”, 2017-2022

PYETËSORI I VETVLERËSIMIT PËR VITIN 2017

DEKLARATË PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTIT PËR VITIN 2017 

RAPORT  MONITORIMI MINISTRIA E  ARSIMIT  DHE  SPORTIT (Janar – Dhjetor 2017)

RAPORT  MONITORIMI 4- MUJOR MINISTRIA E  ARSIMIT  DHE  SPORTIT (Janar – Prill  2017)

ANEKSI 1-2 Buxheti i Arsimit 2017

ANEKSI 3 Buxheti i Arsimit 2017

ANEKSI 4 Buxheti i Arsimit 2017

ANEKSI 5 Buxheti i Arsimit 2017

SITUACIONI 6-MUJOR i SHPENZIMEVE 2017 

INVESTIMET REALIZIMI 6-MUJOR 2017

PLANI I SHPENZIMEVE I MIRATUAR 2017

PLANI I INVESTIMEVE I MIRATUAR 2017

VITI 2016

VENDIM NR. 11, DATË 11.1.2016 “PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”, PËR PERIUDHËN 2014–2020

RAPORT  MONITORIMI MINISTRIA E  ARSIMIT  DHE  SPORTIT (Janar – Dhjetor  2016)

ANEKSI 13 Buxheti i Arsimit 2016 – 1

ANEKSI 13 Buxheti i Arsimit 2016 – 2

RAPORT VJETOR MBI PERFORMANCËN E FZHR 2016

SITUACION VJETOR 2016

Deklarata e Cilësisë për vitin 2016

Pyetësori i vetëvlerësimit të MFK për vitin 2016

PROJEKTET ME FINANCIM TË HUAJ DHE BRENDSHËM  BUXHETI 2016 RAPORTIM I DATËS 31 Tetor  2016

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve për Buxhetin 2016

Aneksi për Buxhetin 2016

VITI 2015

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2015)

ANEKSI 13 Buxheti i Arsimit 2015 – 1 (Janar – Dhjetor 2015)

ANEKSI 13 Buxheti i Arsimit 2015 – 2 (Janar – Dhjetor 2015)

DEKLARATË PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTIT PËR VITIN 2015

PYETËSORI I VETËVLERËSIMIT 2015

VITI 2014

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2014)
ANEKSI 13 (Janar – Dhjetor 2014)

Investimet për vitin 2014

VITI 2013

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2013)
ANEKSI 13-1 (Janar – Dhjetor 2013)

ANEKSI 13-2 (Janar – Dhjetor 2013)

ANEKSI 13-3 (Janar – Dhjetor 2013)

Investimet për vitin 2013 

VITI 2012

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2012)
ANEKSI 13-1 (Janar – Dhjetor 2012)

ANEKSI 13-2 (Janar – Dhjetor 2012)

ANEKSI 13-3 (Janar – Dhjetor 2012)

Realizimi i Investimeve për vitin 2012

VITI 2011

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2011)
ANEKSI 13-1 (Janar – Dhjetor 2011)

ANEKSI 13-2 (Janar – Dhjetor 2011)

ANEKSI 13-3 (Janar – Dhjetor 2011)

VITI 2010

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2010)
ANEKSI 13-1 (Janar – Dhjetor 2010)

ANEKSI 13-2 (Janar – Dhjetor 2010)

ANEKSI 13-3 (Janar – Dhjetor 2010)