Buxheti dhe Financat

 

RAPORT MONITORIMI, MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË (Janar – Dhjetor 2022)

 

SITUACIONI 12 MUJOR – REALIZIMI I SHPENZIMEVE KORENT DHE KAPITALE_ARSIMI 2022

 

PROJEKTE ME FINANCIM TË BRENDSHËM, NË LEKË

 

PROJEKTE ME FINANCIM TË HUAJ , NË LEKË

 

ANEKSI 5 – INVETIMET RAPORT 12_MUJOR 2022

 

ANEKSI 4  – RAPORT 12_MUJOR 2022

 

ANEKSI NR. 3 – PROGRAMI SIPAS PRODUKTEVE DHE TREGUESVE TE PERFORMANCES PER BUXHETIN 2022 (CDO-4- MUJOR PROGRESIVE)

 

RAPORTI I SHPENZIMEVE FAKTIKE TË PROGRAMIT SIPAS ARTIKUJVE PER BUXHETIN 2022 (CDO 4 MUJOR PROGRESIVE)

 

MIRATIM I NUMRIT TË PUNONJËSVE PËR VITIN 2023

 

DETAJIMI I SHPENZIMEVE KORENTE PËR VITET 2023-2025

 

FONDET E MIRATUARA TË SHPENZIMEVE KORENTE PËR VITET 2023-2025

 

DETAJIMI I BUXHETIT 2023-2023 PËR SHPENZIMET KAPITALE

 

DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITET 2023-2025

 

Ligje vjetore të miratuara për buxhetin në vite;

 

Treguesit Fiskal sipas Buxhetit të Konsoliduar;

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA

 

RELACION PBA 2023-2025

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETOREPBA 2023-2025

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE

 

Tabela e detajimit te shpenzimeve kapitale 2022-2024

 

Prami Buxhetor Afatmesem 2023- 2025

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE

 

Relacion mbi kërkesat buxhetore të programit afatmesëm buxhetor për periudhën 2023-2025, për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.

 

12 Raport Moni 12_M Janar-Dhjetor 2021_Final 28.2.2022_FN;

 

Raportin e Monitorimit per 4 _mujorin e pare Janar -Prill 2022;

 

04 Raport Moni 4_M Janar-Prill 2022_Final 30.5.2022_FN

 

12 M_2021 Aneksi 13 Raport12_Mujor 21 _FN 20.2.2022-Excel

 

12M_2021 Aneksi 13 Raport 12_Mujor 21 _FN 20.2.2022

 

12 Raport Moni 12_M Janar-Dhjetor 2021_Final 28.2.2022_FN

 

Shkresa e MFE nr. 3030_, date 7.3.2022 Investime_celje_2022-2024

 

Shkresa nr. 23379/19, datë 24.01.2022 “Miratim i numrit të punonjësve për vitin 2022”

 

Fondet e shpenzimeve korente të miratuara për vitet 2022-2024

 

Bursat e përfituara në IAL-të publike, për vitin akademik 2021-2022

Të dhënat janë dinamike dhe nga IAL-të vijojnë të kryhen pagesa deri në datë 31.12.2021 për llogari të vitit akademik 2020-2021

 

FAZA E PARË E HARTIMIT TË KËRKESAVE BUXHETORE 2022-2024

RAPORT MONITORIMI (Janar – Gusht 2021)

 

ANEKSI Nr.2 – Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve per Buxhetin 2021 (Janar-Gusht 2021)

 

RAPORT MONITORI (Janar – Prill 2021)

 

ANEKSI Nr.2 – Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve per Buxhetin 2021 (Janar-Prill 2021)

 

Alokimi i Fondeve per Programet per periudhen 2021 – 2023, sipas VKM nr. 119, date 3.3.2021

 

Tavanet e Fondeve BUXHETORE (ne 000/LEK)per vitin 2020-2021, parashkimi 2022-2024

 

Alokimi i Tavaneve per Programet

 

Programi Buxhetor Afatmesem 2022-2024

 

Pasqyra Nr.2: Përmbledhëse e Kërkesave PBA 2022-2024

 

Pasqyra Nr.2: Përmbledhëse e Kërkesave PBA 2022-2024

 

Pasqyra Nr.2: Përmbledhëse e Kërkesave PBA 2022-2024

 

Pasqyra Nr.6: Lista Përmbledhëse e Projekteve të Investimeve Publike me Financim të Brendshëm të parashikuara

 

Pasqyra Nr.7: Parashikimi i Investimeve të Huaja sipas Projekteve

 

Relacion mbi hartimin programit afatmesëm buxhetor për periudhën 2022-2024, për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

 

Detajimi i Investimeve per vitin 2021-2024

 

FAZA E DYTË E HARTIMIT TË KËRKESAVE BUXHETORE 2022-2024

Tavanet indikative – SIPAS MINISTRIVE TE LINJES DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE (ne 000/LEK)

 

Detajimi i Investimeve per vitin 2021-2024

 

Kërkesë për fonde shtesë për periudhën afatmesme 2022-2024

 

Pasqyra Nr.2: Permbledhese e Kerkesave Buxhetore

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

 

Relacion mbi hartimin programit afatmesëm buxhetor për periudhën 2022-2024, për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit

 

Alokimi i Fondeve per Programet per periudhen 2022 – 2024, sipas VKM nr. 440, date22.7.2021

 

FORMAT 3: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

 

FORMAT 3: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

 

FORMAT 3: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

 

FORMAT 3: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

 

FORMAT 3: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022-2024

 

Alokimi i Tavaneve per Programet

 

VITI 2021

RAPORT MONITORIMI – MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË (Janar – Dhjetor 2021)

 

ANEKSI nr.4: Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit – Planifikim Menaxhim (Periudha e Raportimit: 8mujori 2021) 

 

ANEKSI Nr. 3: Sipas Produkteve dhe Treguesve të Performancës për Buxhetin 2020 (çdo 4-mujor progresive)

 

ANEKSI Nr.2: Programi sipas Artikujve për Buxhetin 2021 (çdo 4-mujor progresive)

 

REGJISTRI I RISKUT PËR MINISTRINË E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR 2021

 

PLANI I VEPRIMIT PËR MENAXHIMIN FINANCIAR DHE KONTROLLIN; PLANI I NGRITJES DHE ZHVILLIMIT TË SISTEMIT TË MENAXHIMIT FINANCIAR DHE KONTROLLIT PËR VITIN FISKAL 2021

 

DEKLARATA PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË MINISTRISË SË ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË PËR VITIN 2021

 

PYETESORI I VETEVLERESIMIT  TE SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË MINISTRISË SË ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË PËR VITIN 2021

 

LIMITI_MUJOR_2021_NR_23724_89_DT_29_01_2021

 

LIMITI_MUJOR_2021_NR_23724_132_DT_20_01_2021

 

MIRATIM_LIMITI_NR937_2PROT_DT_03_02_2021

 

BUXHETI I INVESTIMEVE KAPITALE PËR VITIN 2020-2023, SHKRESA E MFE NR.23724_174 DATË 22.01.2021

 

BUXHETI I DETAJUAR PËR SHPENZIMET KORENTE PËR VITIN 2021 – 2023, SHKRESA E MFE NR.23724_62 DATË 14.01.2021

 

VITI 2020

Aneksi 1_2 Raportimi 12_Mujor 2020 _FN 28.02.2021

 

Aneksi 3_4 Raportimi 12_Mujor 2020 _FN 28.02.2021

 

Aneksi 13 Raportimi 12_Mujor 2020 _FN 28.02.2021

 

Raporti i Monitorimi 12_M Janar-31 Dhjetor 2020_Final 01.03.2021_FN

 

Situacioni 12 Mujor 2020_MASR Raportim i detajuar Programeve 2020_FN

 

DEKLARATA E CILËSISË PËR VITIN 2020, DATË 28.02.2021

 

2020 MASR “PYETËSORI I VETËVLERËSIM KOMPONENTËT E MFK 2020”, DATË 28.02.2021

 

SHKRESA NR.1283, DATË 26.02.2021 DEKLARATË PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM_ PYETËSORI _MASR PËR VITIN 2020

 

SHKRESA NR.1283, DATË 26.02.2021 – RAPORT PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM MASR, PËR VITIN 2020

 

2020 DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR “REGJISTRI I RISKUT 2020 SHTOJCA 3_ DBMF

 

LIMITI_MUJOR_2020_NR_24325_240_DT_27_02_2020

 

LIMITI_MUJOR_2020_NR_24325_68_DT_21_01_2020

 

RELACION PËR HARTIMIN E KËRKESAVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN AFATMESME 2021-2023

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021-2023 – ARSIMI BAZE (PËRFSHIRE PARASHKOLLORIN)

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021-2023 – FONDE PËR ARSIMIN E LARTË

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021-2023 – ARSIMI I MESËM I LARTË

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021-2023 – ZHVILLIMI I SPORTIT DHE RINISË

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021-2023 – FONDE PËR KËRKIM SHKENCOR DHE EKSELENCE

 

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021-2023 – PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI

 

BUXHETI I RISHIKUAR PËR VITIN 2020 ME AKTI NORMATIV NR.28, DATË 02.07.2020

 

SHKRESË DREJTUAR MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË MBI KËRKESËN PËR FONDE SHTESË PËR VITIN 2021

 

RAPORTI I MONITORIMIT PËR PERIUDHËN 4-MUJORE (JANAR- 30PRILL 2020)

 

ANEKSET 1, 2, 3, 4, 5 TË RAPORTIMIT 4-MUJOR (JANAR -PRILL 2020)

 

AKTI NORMATIV NR.15, DATË 15.04.2020

 

AKTI NORMATIV NR.15, DATË 15.04.2020

 

AKTI NORMATIV NR.6,DATË 21.03.2020

 

BUXHETI I DETAJUAR PËR SHPENZIMET KAPITALE PËR VITIN 2020-2022

 

DETAJIMI I NUMRIT TË PUNONJËSVE PËR VITIN 2020

 

BUXHETI I DETAJUAR PËR SHPENZIMET KORENTE PËR VITIN 2020

 

BUXHETI I DETAJUAR PËR SHPENZIMET KORENTE PËR VITIN 2021 – 2022

 

VITI 2019

PYETËSORI I VETËVLERËSIMIT 2019

 

DEKLARATË PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË MINISTRISË SË ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË PËR VITIN 2019

 

ANEKS 1_2_3_4_5 TË RAPORTIMIT  12-MUJOR  JANAR-DHJETOR 2019

 

RAPORT MONITORIMI MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË (Janar – 31 Dhjetor 2019)

 

VENDIMIN NR.666, DATË 10.10.2019 “PËR KUOTAT FINANCIARE TË USHQIMIT NË MENSA E KONVIKTE, PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE DHE PAGESAVE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE”

 

SHKRESË DREJTUAR MININSTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË MBI KËRKESAT SHTESË TË MASR – PBA 2020-2022

 

SHKRESA NR.2, DATË 02.09.2019 – I DËRGOHET MININSTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË PROJEKTBUXHETI 2020-2022

 

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM PBA 2020-2022

 

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2020-2022

 

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2020-2022 – ARSIMI BAZË (PËRFSHIRË PARASHKOLLORIN)

 

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2020-2022 – ARSIMI I MESËM I LARTË

 

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2020-2022 – FONDE PËR ARSIMIN E LARTË

 

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2020-2022 –  FONDE PËR KËRKIM SHKENCOR DHE EKSELENCË

 

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2020-2022 – ZHVILLIMI I SPORTIT DHE RINISË

 

ALOKIMI I TAVANEVE PËR PROGRAMET PËR PERIUDHËN 2019 – 2021

 

RAPORT MONITORIMI PËR PERIUDHËN (JANAR – 31 GUSHT 2019)

 

ANEKSI 13_3 – RAPORTIMI  JANAR – 31 GUSHT 2019

 

ANEKSI 13_1_2 – RAPORTIMI  JANAR – 31 GUSHT 2019

 

ANEKSI 13_5 – RAPORTIMI  JANAR – 31 GUSHT 2019

 

RAPORTI I MONITORIMIT PËR 4 -MUJORIN JANAR – 30 PRILL 2019

 

ANEKSI 13 – RAPORTIMI 4-MUJOR JANAR – 30 PRILL 2019

 

INVESTIMET – RAPORTIMI 4-MUJORI 2019 FB +FH, DATË 03.05.2019

 

SITUACIONI 4-MUJOR JANAR – PRILL 2019, DATË 25.05.2019

 

RELACION MBI KËRKESAT BUXHETORE PËR PERIUDHËN AFATMESME 2020-2022

 

FORMULAR 2 – FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2020-2022

 

FORMULAR 3 – TAVANET E FONDEVE TË PROGRAMEVE BUXHETORE PBA 2020-2022

 

FORMULAR 4 – TAVANET E FONDEVE TË PROGRAMEVE BUXHETORE PBA 2020-2022

 

FORMULAR 5 – TAVANET E IINVESTIMET PBA 2020-2022

 

TAVANET  TREGUES TË PBA 2020-2022

 

BUXHETI I DETAJUAR PËR SHPENZIMET KORENTE PËR VITET 2020-2021

 

BUXHETI I DETAJUAR PËR SHPENZIMET KAPITALE PËR VITET 2019-2021

 

BUXHETI I DETAJUAR PËR SHPENZIMET KORENTE PËR VITIN 2019

 

VITI 2018

RAPORTI I MONITORIMIT PËR 4 -MUJORIN JANAR – 30 PRILL 2019

 

DEKLARATË PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË MINISTRISË SË ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË PËR VITIN 2018

 

MANUALI I PROÇESEVE TË PUNËS

 

REGJISTRI I RISKUT PËR MINISTRINË E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

 

PYETËSORI I VETËVLERËSIMIT PËR KOMPONENTËT E MENAXHIMIT FINANCIAR DHE KONTROLLIT.

 

RAPORT MONITORIMI PËR PERIUDHËN (JANAR – 31 DHJETOR 2018)

 

ANEKS 13 TË RAPORTIMIT TË BUXHETIT PËR VITIN 2018

 

VENDIM NR. 75, DATË 12.2.2018 “PËR MIRATIMIN E MODELIT TËFINANCIMIT TË INSTITUCIONEVEPUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË DHEKËRKIMIT SHKENCOR”

 

VENDIM I KOMUNITETIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE NR.7, DATË 11.05.2018

 

BUXHETI I DETAJUAR PËR SHPENZIMET KORENTE PËR INSTITUCIONET ARSIMORE PËR VITIN 2018

 

BUXHETI I DETAJUAR PER INVESTIME KAPITALE INSTITUCIONET ARSIMORE DHE NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE PËR VITIN 2018

 

NUMRI I PUNONJËSVE TË MIRATUAR PËR INSTITUCIONET ARSIMORE PËR VITIN 2018

 

VITI 2017

VENDIM Nr. 710, datë 1.12.2017 “PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR SHKENCËN, TEKNOLOGJINË DHE INOVACIONIN”, 2017-2022

 

PYETËSORI I VETVLERËSIMIT PËR VITIN 2017

 

DEKLARATË PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTIT PËR VITIN 2017 

 

RAPORT  MONITORIMI MINISTRIA E  ARSIMIT  DHE  SPORTIT (Janar – Dhjetor 2017)

 

RAPORT  MONITORIMI 4- MUJOR MINISTRIA E  ARSIMIT  DHE  SPORTIT (Janar – Prill  2017)

 

ANEKSI 1-2 Buxheti i Arsimit 2017

 

ANEKSI 3 Buxheti i Arsimit 2017

 

ANEKSI 4 Buxheti i Arsimit 2017

 

ANEKSI 5 Buxheti i Arsimit 2017

 

SITUACIONI 6-MUJOR i SHPENZIMEVE 2017 

 

INVESTIMET REALIZIMI 6-MUJOR 2017

 

PLANI I SHPENZIMEVE I MIRATUAR 2017

 

PLANI I INVESTIMEVE I MIRATUAR 2017

 

VITI 2016

VENDIM NR. 11, DATË 11.1.2016 “PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”, PËR PERIUDHËN 2014–2020

 

RAPORT  MONITORIMI MINISTRIA E  ARSIMIT  DHE  SPORTIT (Janar – Dhjetor  2016)

 

ANEKSI 13 Buxheti i Arsimit 2016 – 1

 

ANEKSI 13 Buxheti i Arsimit 2016 – 2

 

RAPORT VJETOR MBI PERFORMANCËN E FZHR 2016

 

SITUACION VJETOR 2016

 

Deklarata e Cilësisë për vitin 2016

 

Pyetësori i vetëvlerësimit të MFK për vitin 2016

 

PROJEKTET ME FINANCIM TË HUAJ DHE BRENDSHËM  BUXHETI 2016 RAPORTIM I DATËS 31 Tetor  2016

 

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve për Buxhetin 2016

 

Aneksi për Buxhetin 2016

 

VITI 2015

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2015)

 

ANEKSI 13 Buxheti i Arsimit 2015 – 1 (Janar – Dhjetor 2015)

 

ANEKSI 13 Buxheti i Arsimit 2015 – 2 (Janar – Dhjetor 2015)

 

DEKLARATË PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTIT PËR VITIN 2015

 

PYETËSORI I VETËVLERËSIMIT 2015

 

VITI 2014

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2014)


ANEKSI 13 (Janar – Dhjetor 2014)

 

Investimet për vitin 2014

 

VITI 2013

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2013)


ANEKSI 13-1 (Janar – Dhjetor 2013)

 

ANEKSI 13-2 (Janar – Dhjetor 2013)

 

ANEKSI 13-3 (Janar – Dhjetor 2013)

 

Investimet për vitin 2013 

 

VITI 2012

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2012)


ANEKSI 13-1 (Janar – Dhjetor 2012)

 

ANEKSI 13-2 (Janar – Dhjetor 2012)

 

ANEKSI 13-3 (Janar – Dhjetor 2012)

 

Realizimi i Investimeve për vitin 2012

 

VITI 2011

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2011)


ANEKSI 13-1 (Janar – Dhjetor 2011)

 

ANEKSI 13-2 (Janar – Dhjetor 2011)

 

ANEKSI 13-3 (Janar – Dhjetor 2011)

 

VITI 2010

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2010)


ANEKSI 13-1 (Janar – Dhjetor 2010)

 

ANEKSI 13-2 (Janar – Dhjetor 2010)

 

ANEKSI 13-3 (Janar – Dhjetor 2010)