Buxheti dhe Financat

DEKLARATË PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË MINISTRISË SË ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË PËR VITIN 2018

MANUALI I PROÇESEVE TË PUNËS

REGJISTRI I RISKUT PËR MINISTRINË E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

PYETËSORI I VETËVLERËSIMIT PËR KOMPONENTËT E MENAXHIMIT FINANCIAR DHE KONTROLLIT.

RAPORT MONITORIMI PËR PERIUDHËN (JANAR – 31 DHJETOR 2018)

ANEKS 13 TË RAPORTIMIT TË BUXHETIT PËR VITIN 2018

VENDIM NR. 75, DATË 12.2.2018 “PËR MIRATIMIN E MODELIT TËFINANCIMIT TË INSTITUCIONEVEPUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË DHEKËRKIMIT SHKENCOR”

VENDIM I KOMUNITETIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE NR.7, DATË 11.05.2018

BUXHETI I DETAJUAR PËR SHPENZIMET KORENTE PËR INSTITUCIONET ARSIMORE PËR VITIN 2018

BUXHETI I DETAJUAR PER INVESTIME KAPITALE INSTITUCIONET ARSIMORE DHE NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE PËR VITIN 2018

NUMRI I PUNONJËSVE TË MIRATUAR PËR INSTITUCIONET ARSIMORE PËR VITIN 2018

 

PYETËSORI I VETVLERËSIMIT PËR VITIN 2017

DEKLARATË PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTIT PËR VITIN 2017 

RAPORT  MONITORIMI MINISTRIA E  ARSIMIT  DHE  SPORTIT (Janar – Dhjetor 2017)

RAPORT  MONITORIMI 4- MUJOR MINISTRIA E  ARSIMIT  DHE  SPORTIT (Janar – Prill  2017)

ANEKSI 1-2 Buxheti i Arsimit 2017

ANEKSI 3 Buxheti i Arsimit 2017

ANEKSI 4 Buxheti i Arsimit 2017

ANEKSI 5 Buxheti i Arsimit 2017

SITUACIONI 6-MUJOR i SHPENZIMEVE 2017 

INVESTIMET REALIZIMI 6-MUJOR 2017

PLANI I SHPENZIMEVE I MIRATUAR 2017

PLANI I INVESTIMEVE I MIRATUAR 2017

RAPORT  MONITORIMI MINISTRIA E  ARSIMIT  DHE  SPORTIT (Janar – Dhjetor  2016)

ANEKSI 13 Buxheti i Arsimit 2016 – 1

ANEKSI 13 Buxheti i Arsimit 2016 – 2

RAPORT VJETOR MBI PERFORMANCËN E FZHR 2016

SITUACION VJETOR 2016

Deklarata e Cilësisë për vitin 2016

Pyetësori i vetëvlerësimit të MFK për vitin 2016

PROJEKTET ME FINANCIM TË HUAJ DHE BRENDSHËM  BUXHETI 2016 RAPORTIM I DATËS 31 Tetor  2016

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve për Buxhetin 2016

Aneksi për Buxhetin 2016

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2015)

ANEKSI 13 Buxheti i Arsimit 2015 – 1 (Janar – Dhjetor 2015)

ANEKSI 13 Buxheti i Arsimit 2015 – 2 (Janar – Dhjetor 2015)

DEKLARATË PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTIT PËR VITIN 2015

PYETËSORI I VETËVLERËSIMIT 2015

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2014)
ANEKSI 13 (Janar – Dhjetor 2014)

Investimet për vitin 2014

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2013)
ANEKSI 13-1 (Janar – Dhjetor 2013)

ANEKSI 13-2 (Janar – Dhjetor 2013)

ANEKSI 13-3 (Janar – Dhjetor 2013)

Investimet për vitin 2013 

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2012)
ANEKSI 13-1 (Janar – Dhjetor 2012)

ANEKSI 13-2 (Janar – Dhjetor 2012)

ANEKSI 13-3 (Janar – Dhjetor 2012)

Realizimi i Investimeve për vitin 2012

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2011)
ANEKSI 13-1 (Janar – Dhjetor 2011)

ANEKSI 13-2 (Janar – Dhjetor 2011)

ANEKSI 13-3 (Janar – Dhjetor 2011)

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar – Dhjetor 2010)
ANEKSI 13-1 (Janar – Dhjetor 2010)

ANEKSI 13-2 (Janar – Dhjetor 2010)

ANEKSI 13-3 (Janar – Dhjetor 2010)