Sporti në shkolla

Misioni

Hartimi politikave për rishikimin e lëndës së edukimit fizik dhe ri- dimensionimi i aktiviteteve sportive,  krijimi dhe mbikëqyrja e aktivitetit të  Federatës së Sportit Shkollor, Fedetatës së Sportit Universitar, si dhe Shoqatave sportive në institucionet arsimore të sistemit parauniversitar dhe universitar.

Promovimin e vlerave që lindin nga kërkesat për sportin në përgjithësi dhe të fushës mësimore të edukimit fizik.

Rishikimi i vazhdueshëm i kuadrit ligjor, referuar sportit të institucioneve arsimore, si dhe organizimi dhe monitorimi i projekteve me qëllim afrimin e fëmijëve dhe të rinjve me kulturën sportive për të bërë të mundur edukimin e një stili jetese të shëndetshëm e aktiv.

Prioritare