Klasat Sportive

 

KLASAT E PROFILIZUARA NË SPORT

Hapja e klasave të profilizuara në sport, u realizua në mbështetje të ligjit 69/2012 “Për arsimin parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, ligjit 79/2017 “Për sportin”, të ndryshuar, dhe urdhrit nr. 440, datë 2.05.2018 “Për hapjen e klasave të profilizuara në sport në shkollat e arsimit bazë të sistemit parauniversitar”.

  • Në zbatim të udhëzimit të përbashkët nr. 18, datë 20.08.2019, “Për vitin shkollor 2019–2020 në sistemin arsimor parauniversitar”, Kreu I, nënkreu I.2, pika 2.d/7, u realizuan procedurat për vlerësimin e nismës “për klasat e profilizuara në sport”, gjatë vitit shkollor 2019-2020;
  • Më 13 shtator 2018 ministri i arsimit miratoi programet mësimore për klasat e profilizuara në sport për klasat VI-IX, në disiplinat sportive futboll-basketboll-volejboll, për djem dhe vajza.
  • Me urdhrin nr. 31, të ministrit përgjegjës për arsimin parauniversitar, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë”, neni 11, janë përcaktuar kriteret dhe procedurat standarde për hapjen dhe funksionimin e klasave të profilizuara në sport.

Ecuria e klasave të profilizuara në sport nga hapja për herë të parë të tyre deri në nisje të vitit shkollor 2021-2022 paraqitet si vijon:

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Numër Numër Numër Numër
Shkolla me klasa sportive 121 88 63 56
Klasa sportive 223 140 125 142
Nxënës në klasa sportive 5,330 4,627 4,439

 

Rënia e numrit të shkollave ku janë hapur dhe funksionojnë klasat e profilizuara në sport është rrjedhojë e situatës së krijuar nga tërmeti i nëntorit 2019, nga i cili u dëmtuan shumë objekte arsimore dhe struktura sportive pranë tyre, si dhe sistemi i mësimit online në kushtet e pandemisë nga Covid-19, gjatë vitit shkollor 2020-2021.

 

 

PROGRAMET MËSIMORE PËR KLASAT E PROFILIZUARA NË SPORT

BASKETBOLL – KLASA IX

BASKETBOLL – KLASA VI

BASKETBOLL – KLASA VII

BASKETBOLL – KLASA VIII

FUTBOLL – KLASA IX

FUTBOLL – KLASA VI

FUTBOLL – KLASA VII

FUTBOLL – KLASA VIII

VOLEJBOLL- KLASA IX

VOLEJBOLL- KLASA VI

VOLEJBOLL- KLASA VII

VOLEJBOLL- KLASA VIII

Prioritare