Kërkimi Shkencor

Vlerësimi i veprimtarisë kërkimore-shkencore në vend, zhvillimi dhe përsosja e vazhdueshme legjislacionit për shkencën drejt modeleve bashkëkohore të organizimit, bashkëpunimit nëpërmjet aplikimit në projekte kombëtare e ndërkombëtare, me synim final integrimin në Hapësirën e Kërkimit Shkencor Evropian.