Këshillat dhe Komisionet Kombëtare

Komisioni Kombëtar Kundër Dhunës në Sport

Veprimtarinë kundër dhunës e drejton Komisioni Kombëtar Kundër Dhunës në Sport, një strukturë me karakter këshillimor pranë Ministrit përgjegjës të Sporteve. Përbërja e funksionimi i këtij Komisioni dhe mënyra e shpërblimit të anëtarëve të tij përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Këshilli Kombëtar i Sportit

Këshilli Kombëtar i Sportit është një organ këshillimor, i cili merr pjesë në hartimin dhe zhvillimin e politikave të shtetit për sportin, i cili funksionon pranë Ministrisë përgjegjëse për Sportin

Komisioni Kombëtar Antidoping dhe Etikës Sportive

Veprimtarinë kundër dopingut në Republikën e Shqipërisë e drejton Komisioni Kombëtar Antidoping, i cili është një strukturë këshillimore e Ministrit pergjegjës të  Sporteve,

Përbërja, funksionimi, të drejtat dhe detyrat e këtij Komisioni përcaktohen me urdhër të Ministrit përgjegjës për Sportin.

Prioritare