Partnerët

Partnerët

Partnerët kryesorë të sportit në Institucionet Arsimore janë:

  • Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP)
  • Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar /Zyrat Vendore të Arsimit Parauniversitar
  • Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar (ASCAP)
  • Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar
  • Organizatat Sportive (Federatat Shqiptare Sportive / Shoqatat sportive)
  • Qendrat Kulturore të Fëmijëve / Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore
  • Organizma ndërkombëtarë sportivë

 

Prioritare