Kontaktet e Institucioneve të Varësisë së Ministrisë së Arsimit dhe Sportit

DPAP – Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar

Selman Hodaj

Email: selman.hodaj@arsimi.gov.al

 

QSHA – Qëndra e Shërbimeve Arsimore

Rezana Vrapi

Tel: +355 4 2419257

Email: rezana.vrapi@qsha.gov.al

 

ASCAP – Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar

Gerti Janaqi

Tel: +355 4 2256440

Email: gertijanaqi@izha.edu.al

 

AKKSHI – Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit

Mirela Muco

Tel: +355 4 222 24 09

Email: mirela.muco@nasri.gov.al

ASCAL – Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Elvin Gjevori

Tel: +355 4 2243423

Email: elvin.gjevori@ascal.al

 

ASHS – Agjencia e Shërbimit të Sporteve

Bledar Doçi

 

AKR – Agjencia Kombëtare e Rinisë

Kleina Kasanai

Email: kleina.kasanai@rinia.gov.al