Postuar më: 23/11/2015

LIGJ NR.10171, DATË 22.10.2009 “PËR PROFESIONET E RREGULLUARA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”