Postuar më: 25/01/2016

LIGJ nr. 10171, datë 22.10.2009 “Për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij