Postuar më: 20/08/2019

LIGJI Nr. 80/2015 PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” …dhe aktet nënligjore në zbatim të tij

Të rejat e fundit