Postuar më: 31/01/2018

Matura Shtetërore

MATURA SHTETËRORE 2023

UDHËZIM I PËRBASHKËT NR.32, DATË 23.12.2022 “PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE DHE TË MATURES SHTETËRORE PROFESIONALE 2023”

URDHËR I PËRBASHKËT NR. 739, DATE 15.12.2022 PËR “MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZHVILLIMIN E MATURES SHTETËRORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

PROGRAMET ORIENTUESE PËR GJIMNAZIN (Gjuhë shqipe dhe Letërsi, Gjuhë e huaj, Matematikë, Fizikë, Kimi, Biologji, Histori, Gjeografi, Sociologji-Filozofi, Ekonomi, Qytetari-Psikologji)

PROGRAMET ORIENTUESE PËR ARSIMIN PROFESIONAL (Gjuhë shqipe dhe Letërsi, Gjuhë e huaj, Matematikë)

PROGRAMET ORIENTUESE PËR SHKOLLAT ARTISTIKE (Gjuhë shqipe dhe Letërsi, Gjuhë e huaj, Matematikë, Histori Arti, Histori Baleti, Histori Muzike)

PROGRAMET ORIENTUESE PËR SHKOLLAT ME DREJTIM GJUHËSOR (Gjuhë shqipe dhe Letërsi, Gjuhë e huaj, Matematikë)

 

MATURA SHTETËRORE 2022

 

UDHËZIM I PËRBASHKËT NR. 19, DATË 14.07.2022 “PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E SESIONIT TË DYTË TË PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2022 DHE MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2022”.

PROGRAMET ORIENTUESE PËR GJIMNAZIN

(GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI BËRTHAMË, GJUHË E HUAJ, MATEMATIKA BËRTHAMË, FIZIKË, KIMI, BIOLOGJI, HISTORI, GJEOGRAFI, SOCIOLOGJI-FILOZOFI, EKONOMI BËRTHAMË, QYTETARI-PSIKOLOGJI)

 

PROGRAMET ORIENTUESE PËR ARSIMIN PROFESIONAL

(GJUHË SHQIPE DHE LETËRSIMATEMATIKA BËRTHAMË, GJUHË E HUAJ)

 

PROGRAMET ORIENTUESE PËR SHKOLLAT ARTISTIKE

(GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI, GJUHË E HUAJ, MATEMATIKA BËRTHAMË, HISTORI ARTI, HISTORI BALETI, HISTORI MUZIKE)

 

PROGRAMET ORIENTUESE PËR SHKOLLAT ME DREJTIM GJUHËSOR

(GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI BËRTHAMË, GJUHË E HUAJ, MATEMATIKA BËRTHAMË)

 

URDHËR I PËRBASHKËT NR. 108, DATË 04.03.2022 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË REPULIKËN E SHQIPËRISË”

 

UDHËZIM NR. 1, DATË 19.01.2022 “PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE DHE MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2022”

 

MATURA SHTETËRORE 2021

 

UDHËZIM I PËRBASHKËT NR. 13, DATË 09.07.2021 “PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E SESIONIT TË DYTË TË PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2021 DHE MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2021”

 

UDHËZIM NR. 2, DATË 02.02.2021 “PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2021”

 

UDHËZIM NR.3, DATË 08.02.2021 PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2021

 

URDHËR NR.364, DATË 24.12.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

URDHËR NR.325, DATË 03.11.2020 PËR NGRITJEN E KOMITETIT TË MATURËS SHTETËRORE 2021

 

PROGRAMET ORIENTUESE PËR PROVIMET E MATURËS SHTETËRORE 2021 PËR SHKOLLAT ARTISTIKE DHE SPORTIVE

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi,   Matematikë,    Gjuhë e huaj,   Histori Baleti,   Histori Muzike,    Histori Arti,   

 

PROGRAMET ORIENTUESE PËR PROVIMET E MATURËS SHTETËRORE 2021 PËR GJIMNAZET

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi,   Matematikë,    Gjuhë e huaj,   Kimi,   Fizikë,    Biologji,

Histori,   Gjeografi,   Qytetari dhe Psikologji,   Filozofi dhe Sociologji,   Ekonomi

 

PROGRAMET ORIENTUESE PËR PROVIMET E MATURËS SHTETËRORE 2021 PËR SHKOLLAT GJUHËSORE

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi,   Matematikë,    Gjuhë e huaj

 

PROGRAMET ORIENTUESE PËR PROVIMET E MATURËS SHTETËRORE 2021 PËR SHKOLLAT PROFESIONALE

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi,   Matematikë,    Gjuhë e huaj,  

 

PËRMBLEDHJE TESTESH

MATURA SHTETËRORE, GJUHA SHQIPE DHE LETËRSIA

 

MATURA SHTETËRORE 2019, TESTE DHE SKEMA VLERËSIMI, GJUHËT E HUAJA, MATEMATIKA DHE LËNDË ME ZGJEDHJE

 

MATURA SHTETËRORE 2020

 

UDHËZIM NR.19, DATË 02.07.2020 PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E SESIONIT TË DYTË TË PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2020 DHE MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2020

 

UDHËZIM NR.14, DATË 18.05.2020 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR.28 DATË 12.12.2019 “PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE 2020”

 

URDHËR 114 – RREGULLORE E POSAÇME PËR ZHVILLIMIN E MSH 2020 PËR COVID-19

 

MBI MASAT PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE NË SEKSIONET DYGJUHËSHE

 

PROGRAME ORIENTUESE MATURA SHTETËRORE PROFESIONALE 2019-2020    

 

PROGRAME ORIENTUESE MATURA SHTETËRORE 2019-2020 (TË RISHIKUARA COVID-19)

 

UDHËZUESI DHE MODELI I PYETJEVE PËR PROVIMET KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË PËR KLASËN E IX-TË

 

UDHËZIM NR.28, DATË 12.12.2019 PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE 2020

 

UDHËZIM NR.27, DATË 26.11.2019 PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2020

 

URDHËR NR. 537, DATË 08.11.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE 2020 NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

MATURA SHTETËRORE 2019

RREGULLORE PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE 2019 NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

URDHËR NR.1, DATË 07.01.2019 PËR MIRATIMIN E POGRAMEVE ORIENTUESE TË PROVIMEVE ME ZGJEDHJE TË MATURËS SHTETËRORE 2019, PËR SHKOLLAT E MESME ME DREJTIM TË ORIENTUAR ARTISTIK

 

APLIKIMI PËR PLOTËSIMIN ON-LINE TË FORMULARËVE A1 DHE A1Z

 

FORMULARI A1

 

UDHËZUES PËR PLOTËSIMIN E FORMULARIT A1

 

FORMULARI A1Z

 

UDHËZUES PËR PLOTËSIMIN E FORMULARIT A1Z

 

UDHËZIM NR.40, DATË 26.12.2018 PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2019

 

UDHËZIM NR.38, DATË 26.12.2018 PËR DATAT DHE ORGANIZIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2019

 

URDHËR NR.799, DATË 06.12.2018 PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE ORIENTUESE TË MATURËS SHTETËRORE 2019 PËR SHKOLLAT  E GJUHËVE TË HUAJA

 

URDHËR NR.798, DATË 06.12.2018 PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE ORIENTUESE TË MATURËS SHTETËRORE 2019 PËR SHKOLLAT PROFESIONALE

 

URDHËR NR.797, DATË 06.12.2018 PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE ORIENTUESE TË MATURËS SHTETËRORE 2019 PËR SHKOLLAT ARTISTIKE DHE SPORTIVE

 

UDHËZIM NR.35, DATË 22.11.2018 PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN NR.3, DATË 14.02.2018 “PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE 2019 “

 

UDHËZIM NR. 3 DATË 14.2.2018  “PËR PROVIMET E MATURËS SHTETËRORE 2019”

 

Programet Orientuese të Maturës Shtetërore 2019

URDHËR NR.134, DATË 04.03.2019 PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE ORIENTUESE TË MATURËS SHTETËRORE 2019 PËR GJIMNAZET ME KOHË TË PJESSHME, SHKOLLAT ARTISTIKE DHE SPORTIVE ME SISTEM 4-VJEÇAR

 

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi,   Matematikë,    Gjuhë e huaj,   Kimi,   Fizikë,    Biologji,

Histori,   Gjeografi,   Qytetari dhe Psikologji,   Filozofi dhe Sociologji,   Ekonomi

 

MATURA SHTETËRORE 2018

UDHËZIM NR.10 DATË 23.02.2018 “PËR DATAT DHE ORGANIZIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2018”

 

UDHËZIM NR.28 DATË 29.12.2017 “PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE 2018”

 

Programet Orientuese të Maturës Shtetërore 2018

 

Urdhër Nr. 672 datë 29.12.2017 për miratimin e rregullores për zhvillimin e Maturës Shtetërore 2018 në Republikën e Shqipërisë

 

MATURA SHTETËRORE 2017

UDHËZIM Nr. 19 ,DATË 24.08. 2017 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN Nr. 9, DATË 15.3.2017 “PËR ORGANIZIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETERORE 2017”, SESIONI I DYTË

 

UDHËZIM NR. 15 DATË 19.05.2017 PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË SUDIMEVE, NË PROGRMAET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESSIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË SUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

 

Urdhër nr. 279 datë 19.05.2017 “Për një ndryshim në Udhëzimin Nr.7 Datë 10.03.2017 “Për datat dhe organizimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2017″”

 

NJOFTIM MBI APLIKIMIN PËR PROVIMET E MATURËS SHTETËRORE 2017

FORMULARI A1

 

FORMULARI A1-Z

 

KALENDARI I APLIKIMIT ON-LINE I FORMULARËVE A1 DHE A1Z 

 

UDHËZUES A1

 

UDHËZUES A1Z

 

Udhëzues për aplikimin në Maturë Shtetërore nga portali qeveritar

 

Udhëzim Nr.9, datë 15.03.2017 “Për organizimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2017, sesioni i dytë”

 

Udhëzim Nr.7 Datë 10.03.2017 “Për datat dhe organizimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2017”

 

Udhëzim Nr.6 datë 09.03.2017 për një ndryshim në Udhëzimin Nr.26 dtë 29.12.2016 “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të Maturës Shtetërore 2017”

 

Urdhër nr.39.datë 31.01.2017 “Për miratimin e rregullores së maturës shtetërore në republikën e shqipërisë”

 

Programet Orientuese të Maturës Shtetërore 2017

 

UDHËZIM NR.26 DATË 29.12.2016 “PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE 2017”

 

 

MATURA SHTETËRORE 2016

Libri i Transparencës 2016

Publikohet libri i transparencës 2016

Udhëzues për përdorimin e librit të transparencës

Formulari i korrigjimit të pasaktësive

Udhëzim për plotësimin e formularit të korrigjimit të pasaktësive

Libri i transparencës Berat;

Libri i transparencës Bulqizë;

Libri i transparencës Delvinë;

Libri i transparencës Devoll;

Libri i transparencë Dibër;

Libri i transparencës Durrës;

Libri i transparencës Elbasan;

Libri i transparencës Fier;

Libri i transparencës Gjirokastër;

Libri i transparencës Gramsh;

Libri i transparencës Has;

Libri i transparencës Kamëz;

Libri i transparencës Kavajë;

Libri i transparencës Kolonjë;

Libri i transparencës Korçë;

Libri i transparencës Krujë;

Libri i transparencës Kuçovë;

Libri i transparencës Kukës;

Libri i transparencës Kurbin;

Libri i transparencës Lezhë;

Libri i transparencës Librazhd;

Libri i transparencës Lushnje;

Libri i transparencës Malësi e Madhe;

Libri i transparencës Mallakastër;

Libri i transparencës Mat;

Libri i transparencës Mirditë;

Libri i transparencës Peqin;

Libri i transparencës Përmet;

Libri i transparencës Pogradec;

Libri i transparencës Pukë;

Libri i transparencës Sarandë;

Libri i transparencës Shkodër;

Libri i transparencës Skrapar;

Libri i transparencës Tepelenë;

Libri i transparencës Tiranë

Libri i transparencës Tiranë Qark;

Libri i transparencës Tropojë;

Libri i transparencës Vlorë

UDHËZIM NR. 15, DATË 01.08.2016 PËR ”DISA SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 13, DATË 22.07.2016 PËR “PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2016 – 2017””

UDHËZIM NR. 13, DATË 22.07.2016 PËR “PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2016 – 2017”

Njoftim për plotësimin e Formularit A1Z nga të gjithë kandidatët që nuk kanë detyrime në Maturën Shtetërore

Rezultatet e provimeve me zgjedhje “Z1 / Z2”

Rezultatet e provimit “Matematikë” (D2)

Provimet me zgjedhje “Z1 / Z2”, skema dhe zgjidhje

Rezultatet e provimit “Gjuhë Shqipe dhe Letërsi” (D1)

Rezultatet e provimit “Gjuhë e Huaj” (D3)

 

NJOFTIM PËR TË GJITHË NXËNËSIT, QË KANË PËRFUNDUAR ARSIMIN E MESËM JASHTË VENDIT DHE DËSHIROJNË TË APLIKOJNË PËR PRANIM NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NE SHQIPËRI PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017

Kerkese aplikimi per njevlershmeri diplome te shkolles se mesme 2016

Kalendari i aplikimit – Formulari A1Z, nga të gjithë kandidatët që nuk kanë detyrime në Maturën Shtetërore

UDHËZIM Nr. 3, DATË 24.03.2016 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE 2016

Kalendari i aplikimit A1 dhe A1Z

Formulari A1 , Matura Shtetërore 2016

Formulari A1Z, Matura Shtetërore 2016 

Udhëzues për plotësimin e Formularit A1, Matura Shtetërore 2016

Udhëzues për plotësimin e Formularit A1Z, Matura Shtetërore 2016

URDHËR PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES SË MATURËS SHTETËRORE 2016” DHE RREGULLORJA E MATURËS SHTETËRORE 2016

Programet Orientuese të Maturës Shtetërore 2016

Udhëzim Nr. 1, datë 11.02.2016 “Për organizimin dhe zhvillimin e Provimeve të Maturës Shtetërore 2016”

 

MATURA SHTETËRORE 2015

Raundi II-të:

Kuotat dhe programet e studimit per Formularin A3

Rezultatet e lëndëve me zgjedhje MSH 2015, Sesioni i II-të

Rezultatet – Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, sesioni i dytë

Rezultatet – Matematikë, sesioni i dytë

FAZA II-të

FAZA I-rë

Paketë informuese për formularin A2 2015

Formulari A2 2015

Kalendari i plotësimit të Formularit A2, MSH 2015

Udhëzimi për plotësimin e Formularit A2

VKM për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2015-2016

Tabela për koutat e pranimit dhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2015-2016

Rezultatet – Provimet me zgjedhje “Z1 / Z2”

Link – 1

Link – 2

Rezultatet – Matematikë

Link – 1

Link – 2

Provimet me zgjedhje “Z1 / Z2”, zgjidhje dhe skema vlerësimi

Link – 1

Link – 2

Rezultatet – Provimi i detyruar “Gjuhë Shqipe dhe Letërsi”

Provimi i detyruar “Matematikë”, teste dhe skema:

Provimi i detyruar “Gjuhë Shqipe dhe Letërsi”, teste dhe skema:

Provimi i detyruar, “Gjuhë e huaj”, teste dhe skema:

UDHËZIM Nr. 8, DATË 26.03.2015 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2015

Koeficentët e profileve të shkollave, MSH 2015

Koeficentët e lëndëve me zgjedhje, MSH 2015

Kalendari i aplikimit A1 dhe A1Z

Formulari A1 dhe A1Z, Matura Shtetërore 2015

Udhëzues për plotësimin e Formularit A1, Matura Shtetërore 2015

Udhëzues për plotësimin e Formularit A1Z, Matura Shtetërore 2015

Urdhër për miratimin e “Rregullores së Maturës Shtetërore 2015” dhe “Rregullore e Maturës Shtetërore 2015” 

Programet Orientuese të Maturës Shtetërore 2015

UDHËZIM NR.1 DATË 12.01.2015 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2015

UDHËZIM NR.2 DATË 06.02.2015 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2015

RAPORTI PUBLIK I MATURËS SHTETËRORE

Fituesit e fazës finale për në IAL publike, A3

Pikët e fituesit të fundit, A3

Formulari A3

Tabela për shpërndarjen e kuotave të paplotësuara

Udhëzimi nr.41, datë 14.10.2014

Urdhëri nr. 409 datë 15.10.2014

Lista e fituesve në IAL publike, FAZA II

Pikët e Fituesit të fundit Raundi i I, FAZA II

Matura Shtetërore 2014 – Sesioni and dytë

Rezultatet e lëndës Gjuhë shqipe dhe Letërsi

Rezultatet e lëndës Matematikë

Regjistrimi online i kandidatëve fitues për në IAL publike, faza e parë

Video ilustruese për procedurën e regjitrimit online:

1. Regjistrimi online në preferencë të parë  

Link – 1

 

2. Regjistrimi online me opsionin mbetem në këtë preferencë 

Link – 2

 

3. Regjistrimi online me opsionin vazhdoj konkurimin për një preferencë më të lartë 

Link – 3

 

Lista e fituesve për IAL publike, faza e pare

Pikët e fituesit të fundit,MSH 2014

 

 

Librin e Transparencës për çdo DAR / ZA mund ta shkarkoni më poshtë:

Libri i transparencës Berat
Libri i transparencës Bulqizë
Libri i transparencës Delvinë
Libri i transparencës Devoll
Libri i transparencë Dibër
Libri i transparencës Durrës
Libri i transparencës Elbasan
Libri i transparencës Fier
Libri i transparencës Gjirokastër
Libri i transparencës Gramsh
Libri i transparencës Has
Libri i transparencës Kamëz
Libri i transparencës Kavajë
Libri i transparencës Kolonjë
Libri i transparencës Korçë
Libri i transparencës Krujë